TOW#660 — Проблем

Лелееее имаме проблем!
Но дали е навистина проблем или само мислиме дека е проблем? На ова ме поттикна да размислувам изјавата:

,,The problem is not the problem — The problem is your attitude about the problem.”
- Captain Jack Sparrow (од филмот: пиратите од Карибите)

Mе поттикна затоа што не знам дали навистина некогаш имаме проблем или само ние мислиме дека е проблем (од безброј причини) па го претставуваме како така.
Затоа, дај да видиме дали е реално проблем или не:

  • Знаење/едукација — дали имате доволно познавање, знаење и едукација за она што мислите дека е проблем. Многу често знае проблем да биде нешто што не го познаваме и автоматски кажуваме дека имаме проблем. А што ако викнеме некој/а кој/а има познавање од проблематиката и тогаш веднаш проблем не е проблем туку само страв и паника.

Но она што е важно да знаете, доколку ви е кажано како проблем, како и да е, мора да најдете решение за истиот. Можеби за вас е нереален проблем, но за некој е навистина проблем!

Со успех во дефинирањето на проблемите,

@kalin.babusku

Член на тимот
МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ Консалтинг
www.macedonia-export.com

--

--

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tip of the week

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!