TOW#661 — Очекувања

Сите ние имаме некакви очекувања од некого или од нешто. Знам дека ова е тема која е многу широка и општа и зафаќа многу под теми, но сите нив ги спојува една иста работа, а тоа е крајот односно разочарувањето или не, од тие очекувања.
Тоа е така затоа што или ние си ги поставуваме многу високо или тие од другата страна ги имаат поставено многу ниско или обратно.

За да нема или се намалат разочарувањата, тогаш:

  • Комуницирајте — многу е важно да ги комуницирате очекувањата. Затоа што ако не ги искомуницирате, тогаш нема да се знае кој што да очекува. Не можете да барате од вработените да бидат исполнителни ако ниедно очекување кое е од нив побарано (временска рамка, што се бара, зошто се бара тоа итн ) не е искомуницирано. По можност, таа комуникација да биде и во пишана форма, за да се знае!

Како што и започнав, очекувањата се многу зезната работа. Очекувањата се многу поврзани и со довербата. Затоа, немојте да се доведете во ситуација да не очекуваат ништо од вас!

Со успех во исполнување на очекувањата,

@kalinbabushku

Член на тимот
МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ Консалтинг
www.macedonia-export.com

--

--

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tip of the week

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!