TOW#668 — Ние, Вие, Ти(е)м

Тим и тимски играчи од секогаш била неисцрпна тема за размислување и пишување.
Ако пребарате на google што е тим, ќе ви каже дека тим претставува група на играчи кои формираат една страна во натпреварувачка игра или спорт. Или, здружување на повеќе лица со цел да се постигне заедничка цел.
Многу моќно! Зборовите како “една страна” и “заедничка цел” би требало сами по себе да кажуваат многу и од тука да биде јасно за што станува збор. И тоа би било тоа, но сега тука секој од нас би требало да застане и да се запраша:

  • Дали сум јас дел од тимот во мојата компанија?

Доколку е потврден одговорот, тогаш е и повеќе од јасно дека таму припаѓате. Но некои од нас можеби и токму ова ќе ги поттикне да се запрашаат каде е нивното место.

Моето скромно мислење и потврда за тоа дека сум дел од тим би значело:

  • Отворена комуникација. Едноставно и непречено да се искажам, без неоснована осуда и потсмев

Секоја заедница, па и тимот бара одредени компромиси од секое битие. И тука нема простор за себичност. Или си, или не си тимски играч!

Со успех во промените,

Елена Мартиновска

Член на тимот
МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ Консалтинг
www.macedonia-export.com

--

--

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tip of the week

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!