TOW#670 — Благодарам наместо извини

Наместо да кажеш “Извини што доцнам”, кажи “Благодарам што ме чекаше”
Наместо да кажеш “Извини што заборавив”, кажи “Благодарам што ме потсети”
Наместо да кажеш “Извини што те повредив”, кажи “Благодарам што имаш трпение кон мене”

Промени го својот концепт на размислување и пристапот, но и умот на тие на кои до сега си им се извинувал!

Благодариме што не читате и што се менувате,

МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ Консалтинг
www.macedonia-export.com

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tip of the week

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!