TOW#671 — Сé (за)почнува од мали работи

Сé започнува со “мали” задачи/активности.
Ако го наместиш кревет наутро, ќе имаш чувство дека првата задача што си си ја задал е веќе остварена. Тоа ќе ти даде чувство на гордост, но и поттик да ги направиш и другите задачи/активности кои си ги задал за во текот на денот. На крајот на денот, таа една и прва задача која си ја остварил/а ќе овозможи и другите задачи/активности кои си ги задал/а да се (успешно) завршени.
Но и таа прва задача која си си ја задал/а (намести го креветот или било која друга) ќе го потврдат фактот дека исполнување на “малите” задачи/активности се многу важни за понатамошен успех и остварување на “големите” задачи/активности.

Ако не можеш да направиш “мали” задачи/активности, тогаш не си подготвен да извршиш “големи” задачи/активности.

Со успех во извршување на “малите” задачи/активности,

Тимот Македонија Експорт

www.macedonia-export.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tip of the week

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!