TOW#672 — Почитување

Чин на препознавање или разбирање дека нешто е вредно, важно или како што е опишано.

 • Почитувајте ги своите колеги.
  Сепак, третина од денот поминувате со нив. Не мора да сте приватно пријатели, другари и останато, почитта е нешто сосема друго. Едноставно, почитувајте ги какви што се.
 • Почитувајте ги своите соработници.
  Изграден добар однос со соработниците е Вашата лична карта во Бизнис светот. Повторно, не е важно дали би се дружеле со нив, дали ви се допаѓаат нивните карактеристики или не. Зборуваме за почит.
 • Почитувајте го времето одвоено за вас.
  Без разлика дали станува збор за состанок, телефонски повик, или пак обука. Некој одвоил време за вас!
 • Почитувајте го туѓиот труд!
  Дали Вам ви се допаѓа или не она што е направено, е друго прашање. Некој се вложил да заврши нешто. Не фрлајте дрва и камења по него само бидејки Вие сте мислеле поинаку!
 • Почитувајте Рокови!
  Ако сте се договориле за заеднички рок, почитувајте го. Доколку гледате дека нема да успеете, предупредете ги колегите/соработниците навремено и заеднички предложете нов рок.
 • Почитувајте она што е договорено!
  Договор куќа гради и придржувајте се до тоа. Можда тоа што е договорено не ви се допаѓа, но ако е договорено, тогаш почитувајте го тоа!
 • Почитувајте ги оние кои веруваат во вас и кога грешите.
  Бидејки, од грешките учиме, а поддршката не’ мотивира да продолжиме понатаму.

--

--

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tip of the week

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!