TOW#675 — Правила во текст комуникација

Пред некоја недела добив порака со големи букви и се извадив од памет. Веднаш се јавив да видам во што е проблемот и од таа страна добив еден смирен одговор дека било грешка и дека сé е ОК и дека едноставно не видел/а дека употребил/а ГОЛЕМИ БУКВИ.

Абе грешка бе?!? Јас па се извадив од памет, ми требаше моменти да се соземам пред да се јавам, па си правев планови во глава а што ако ми каже ова, јас ќе кажам ова итн.

Знаете како, (текст) пораките стануваат дел од нашето секојдневие и кога веќе стануваат, тогаш треба да се придржуваме до некои основни правила:

  • ГОЛЕМИ БУКВИ — само кога сакате да истакнете дека негодувате некоја работа или огорченост од некоја работа, разочараност.

Бидете внимателни со пораките, а тие стануваат дел од нашето секојдневие. Гледајќи го сето ова погоре наведено, тие само може да ја усложнат и вака сложената и тешка ситуација во која се наоѓаме.

Со успех во промените,

@kalinbabusku

Член на тимот
МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ Консалтинг
www.macedonia-export.com

--

--

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tip of the week

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!