TOW#676 — Подготвен

Пред некоја недела бев на еден состанок на кој сите беа не подготвени за состанокот. Или можеби јас имав такво чувство ама некако состанокот ми немаше логика и траеше премногу долго.

И лесно е да кажеш дека треба да се биде подготвен, но ајде да те видам:

  • Календар — користете го, за да си знаете кога треба каде да бидете или што до кога треба да завршите. Многу од нас/вас одбиваат да користат, најчесто под закрилата на “абе ќе паметам” ама со оглед на информациите кои секојдневно ги примаме, мозокот нема толкав капацитет сето тоа да го запамети. А и башка, како рекле старите: “паметниот запишува, не-паметниот, памети!”

И на крај, малку е непријатно да бидете неподготвени за било што. Јас пробав да ви дадам или потврдам некои од начините како да не бидете, но сепак, мора да си признаеме дека е срамота да си неподготвен.

Со успех во подготовката,

@kalinbabusku

Член на тимот
МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ Консалтинг
www.macedonia-export.com

--

--

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tip of the week

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!